Kalėdinė vaikų šventė

2018 m. gruodžio 21 d. 17.00 val. įvyko Kalėdinė vaikų šventė. Koncerto metu vaikai šoko ir dainavo, deklamavo eilėraščius. Vaikučius aplankė Kalėdų senis ir atnešė jiems dovanų.
Kartu su visais susirinkusiais sukalbėjom bendrą maldą:
Malda. VIEŠPATIE JĖZAU, atnešęs žemei džiaugsmą ir išganymą! Laimink visus: vaikus ir suaugusius, jaunus ir senus, sveikus ir ligonius, liūdinčius ir besidžiaugiančius, čia susirinkusius ir negalėjusius atvykti.

Laimink ir guosk ypač tuos, kurie negali būti šį vakarą kartu su savo artimaisiais. Būki jų ramintojas ir globėjas, teiki jiems vilties bei stiprybės.

Mums, čia susirinkusiems, įkvėpk krikščioniškos meilės bei vienybės dvasios, kad visur ir visuomet jaustumės vieningi per Tave ir su Tavimi. Teiki amžiną atilsį mirusiems artimiesiems, amžinoji šviesa jiems tešviečia, tesiilsi ramybėje.

Palaimink, Dieve, šią Kūčių stalo duoną, kuria stiprinsimės šį vakarą Tavo dosnumo dėka per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
Žodis Betliejus reiškia „duonos namai”, primena Kristaus gimimo vietą. Jėzus yra Dangaus gyvoji duona, kuri teikia pasauliui gyvybę.

Po balta staltiese padėjome šieno, prisimenant Kūdikėlio gimimą, jo „patalą”. Tai ir priminimas, kad geriau šienas po staltiese negu širdyje, kad nedera krikščioniui pasiduoti pasaulietinei puikybei ir tuštybei, perdėtai vaikantis prabangos.

Ant Kūčių stalo paliekama bent viena laisva vieta prisimenant anapilin iškeliavusius artimuosius ar jei reikėtų priimti netikėtą svečią. Laisva vieta primena ir mūsų atvirumą Dievo atėjimui. Tai svetingumo, atvirumo ir dosnumo ženklas.

Kūčių deganti žvakė skelbia Jono evangelijos prologą, jog šviesa sušvito tamsoje, įsibrovė į šį pasaulį ir per didžiausią kovą joje išlieka. Dievas neleis jai užgęsti, nes Šviesa yra pirmesnė ir amžina.

Ant Kūčių stalo padėti šventi Kalėdų simboliai rodo, kad tai yra šventas susibūrimas. Eglišakių vainikas ar eglė – amžinai žaliuojantis medis simbolizuoja Rojaus Gyvybės medį – Kristų. Eglės viršūnė papuošta žvaigžde simbolizuoja Betliejaus žvaigždę.

Ant Kūčių stalo padėti arba ant eglės pakabinti obuoliai, simbolizuoja žmonijos istorijos pradžią, kai buvo paragautas blogio ir gėrio pažinimo vaisius, bet tuo pačiu simbolizuoja Kristaus atneštus vaisius. Neatsitiktinai Kūčios yra ne tik Jėzaus gimimo šventė, tačiau ir Adomo bei Ievos vardadieniai

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą