Veiklos sritys

Informacija paskelbta:

Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis Centras vykdo nuostatuose numatytas veiklas: kultūros renginių organizavimą, sporto renginių organizavimą, laisvalaikio užimtumo paslaugų organizavimą ir teikimą, socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą. Vykdomomis veiklomis siekiama mažinti kaimo vietovėse gyvenančių įvairaus amžiaus asmenų socialinę atskirtį, tenkinant bendruomenės sociokultūrinius poreikius. Teikdamas švietimo, kultūros, sporto, socialines paslaugas Centras rengia ir vykdo įvairius projektus ir programas, organizuoja valstybinių švenčių minėjimus, tradicines ir rekreacinio pobūdžio šventes, parodas, festivalius, koncertus, filmų peržvalgas, konkursus, įvairaus pobūdžio laisvalaikio užimtumą, skatina ir koordinuoja meno bei sporto mėgėjų veiklą. Įgyvendinant veiklos planą Centras sutelkia darbuotojų, ugdytinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), bendruomenės, Centro savininko, rėmėjų turimus materialius ir nematerialius išteklius. Centras bendrauja ir siekia bendradarbiavimo su kitomis Trakų rajono švietimo, kultūros bei socialinėmis įstaigomis, bendruomenėmis, užsienio partneriais, visuomeninėmis organizacijomis, dalyvauja kaip partneris arba svečias kitų įstaigų renginiuose ir projektuose.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą