Teisinė informacija

LR švietimo įstatymas ir jo pakeitimai
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.395105
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d9afe780670911e7b85cfdc787069b42
LR vaikų teisių įstatymas ir jo pakeitimai
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/48953b10f75111e68034be159a964f47
Ikimokyklinis ugdymas
https://smsm.lrv.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimo-sistema-ikimokyklinis-ugdymas
Priešmokyklinis ugdymas
http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-priesmokyklinis-ugdymas
Darbo kodeksas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89
HN 75:2010 ,,Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą.
Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e3c38860c53111e5a141fecd4d43d786
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą